Vragen

Bij Pactus vinden we goed de financiën beheren en betrouwbaar zijn richting onze cliënten erg belangrijk. Daarnaast is het creëren van een fijne werkplek zonder een absurd hoge werkdruk voor de collega’s binnen Pactus een belangrijke waarde. Om ervoor te zorgen dat (de financiën van) iedere cliënt de aandacht krijgt die (het) hij/zij verdient, neemt Pactus op dit moment even geen nieuwe cliënten aan. Zodra er weer mogelijkheden zijn voor aanmelden, laten we u dat hier weten.

 

Uiteraard doen wij ons uiterste best iedere cliënt goed van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat iemand niet tevreden is. Wij raden u aan direct contact op te nemen om dit kenbaar te maken. Indien we er samen niet uitkomen, is het altijd nog mogelijk om een officiële klacht in te dienen bij Pactus. Zie hiervoor onze klachtenprocedure.

Volgens de wet is de bewindvoerder verantwoordelijk voor alle goederen en financiën van een cliënt. De kantonrechter heeft daarom bepaalt dat alle inkomsten bij de bewindvoerder binnen moeten komen en dat die daar het beheer over heeft. Alleen op deze manier kan een bewindvoerder de verantwoordelijkheid ook helemaal dragen. Dat geldt ook voor alle incidentele (niet maandelijkse) inkomsten zoals kinderbijslag en vakantiegeld. Natuurlijk zal de bewindvoerder proberen om deze extra inkomsten zo veel als mogelijk vrij te houden voor extra uitgaven door de cliënt, maar in de praktijk is dit niet altijd mogelijk door bijvoorbeeld het ontstaan van nieuwe schulden door de cliënt of een onstabiele financiële situatie wanneer schuldhulpverlening (nog) niet mogelijk is. De kinderbijslag is door de overheid bedoeld als aanvulling op het inkomen in verband met extra kosten die gemaakt moeten worden wanneer er kinderen zijn. Extra kosten zijn dan bijvoorbeeld een hogere energierekening of meer leefgeld dan wanneer iemand geen kinderen heeft.

Iemand die onder curatele gesteld is, wordt handelingsonbekwaam verklaard en mag dus, zowel op financieel als op andere (rechts)gebieden, geen beslissingen meer zelfstandig nemen. Dit is anders bij een onderbewindstelling, waar de onderbewindgestelde nog wel handelingsbekwaam is. Daarnaast wordt een uitspraak onderbewindstelling niet gepubliceerd in kranten (wel soms in een register). Het bewind is dus een puur financiële maatregel en veel minder vergaand dan een ondercuratelestelling

Een WSNP-bewindvoerder richt zijn/haar werkzaamheden voornamelijk op de schulden van een persoon en handelt namens de schuldeisers. Hij/zij berekent het zgn. ‘vrij-te-laten-bedrag’ en het resterende bedrag wordt ten behoeve van de schulden afgedragen. (Dit wordt ‘de boedel’ genoemd). Het vrij-te-laten-bedrag blijft tot beschikking van de persoon die onder de ‘WSNP-regeling’ valt (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Een WSNP-bewindvoerder handelt namens de schuldeisers.

Een beschermingsbewindvoerder (zoals Pactus) beheert over het algemeen alle (on)roerende goederen en zaken van een persoon en behartigt de belangen van de cliënt. Juist daarom kan een combinatie van een WSNP-bewindvoerder met een beschermingsbewindvoerder heel goed leiden tot de ‘schone lei’. Dat wil zeggen dat de persoon schuldenvrij is.

 • Beschermingsbewindvoerder vertegenwoordigt de belangen van de cliënt; WSNP-bewindvoerder vertegenwoordigt de belangen van de schuldeisers
 • Beschermingsbewindvoerder blijft verantwoordelijk voor de financiën van een cliënt; WSNP-bewindvoerder heeft een controlerende taak en is maar tijdelijk (3 tot 5 jaar) in beeld
 • Risicovol beleggen van het vermogen (alleen defensief)
 • Werken met de DigiD van een cliënt
 • Aanvragen van een uitkering (PW of anderszins)
 • Cliënt inschrijven in de Gemeente of bij de woningbouwvereniging
 • De zorg controleren (bijv. in geval van een PGB)
 • Het medisch dossier van een cliënt inzien

Ja, een bewindvoerder kan schulden regelen. Maar Pactus zal dit alleen doen als deze schulden niet problematisch zijn. Wanneer er sprake is van een stabiel budget, zullen we betalingsregelingen treffen met schuldeisers.

Wanneer de schulden echter problematisch zijn, zullen wij overgaan tot aanmelden bij een schuldhulpverleningsorganisatie via de Gemeente waarin u ingeschreven staat. Deze instantie zal proberen om via betalingsvoorstellen een minnelijke schuldsaneringsregeling te starten. Mocht dit niet lukken (doordat schuldeisers bijvoorbeeld niet akkoord gaan met het voorstel) dan kan er bij de rechter een verzoek worden ingediend om toegelaten te worden tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Zowel in het geval van niet problematische als problematische schulden is het heel belangrijk dat u er zelf ook voor zorgt dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Blijf daarom goed in contact met uw contactpersoon en overleg zaken. Het is immers in uw eigen nadeel als er nieuwe schulden ontstaan aangezien ook deze vanuit uw eigen budget betaald moeten worden.

 • Ondertekend aanvraagformulier
 • Medische verklaring. Dit is een rapport of een verklaring van een deskundige (dit kan hulpverlening zijn), waaruit blijkt dat iemand (eventueel met tussenpozen) de financiële en/of persoonlijke belangen niet zelfstandig kan behartigen
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) van zowel de voor- als de achterkant
 • Akkoordverklaring directe familie. Zij zullen moeten tekenen voor het feit dat zij op de hoogte gebracht zijn van de aanvraag onderbewindstelling. Dit betekent niet dat zij aansprakelijk of verantwoordelijk zijn; de Kantonrechter wil er alleen zeker van zijn dat er binnen de familie geen bezwaren rusten

De Rechtspraak heeft een filmpje gemaakt over het proces van aanvragen. Hoe gaat een aanvraag in zijn werk? Klik hier

Een maatregel wordt in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. Dit betekent echter niet dat het ook altijd voor onbepaalde tijd is. Wil de cliënt de maatregel op laten heffen, dan dient hij/zij een gemotiveerd verzoek naar de Kantonrechter te sturen. Er zal dan opnieuw een zitting plaatsvinden, waarbij de cliënt moet aantonen dat hij/zij in staat is om de financiën en/of de persoonlijke belangen weer zelfstandig te beheren. Natuurlijk is het altijd het beste om dit verzoek in samenspraak met Pactus te doen; het zal dan vrijwel altijd door de Kantonrechter toegekend worden. Vanaf 1 januari 2014 is de wet gewijzigd, waardoor vaker wel een termijn gehandhaafd wordt bij het uitspreken van een beschermingsmaatregel door de Rechtbank. Een beschermingsmaatregel eindigt overigens automatisch bij overlijden.

Niets. Bewindvoering is bewindvoering. Iedere cliënt bij Pactus is in principe zelf de verzoeker. Dit betekent echter niet dat een onderbewindstelling ‘zo maar’ stopgezet kan worden. Net zoals dat een Kantonrechter de aanvraag beoordeelt, zo zal hij/zij ook het verzoek tot beëindiging beoordelen.

Niets. Alle drie de termen betekenen hetzelfde.

De aanvraag kan gedaan worden door de cliënt zelf, de partner en bloedverwanten tot de vierde graad. Ook een curator, voogd, mentor of de officier van justitie kan de aanvraag indienen. Vanaf januari 2014 kan ook een hulpverlenende instantie een aanvraag indienen.

Load More

Ik zet de eerste stap

Aanmelden