Opstarten bewind

Wie kan het bewind aanvragen?

 • betrokkene zelf
 • echtgenoot of andere partner
 • familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
 • degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder
 • de bewindvoerder als er al een maatregel loopt
 • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • de officier van justitie
 • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

Zodra de beschikking is ontvangen kan Pactus aan de slag. De volgende stappen worden gezet:

 • Openen beheerrekening en indien noodzakelijk openen van een leefgeldrekening
 • Aanschrijven instanties (inkomsten/uitgaven en andere betrokken instanties)
 • Aanvragen bijzondere bijstand kosten bewind (indien het recht hierop bestaat)

Wanneer het eerste inkomen gestort wordt op de beheerrekening draagt Pactus zorg voor de betaling van de vaste lasten en het leefgeld. Regelmatig telefonisch contact met de cliënt en/of begeleiding is hierbij wenselijk.

Eventuele vervolgstappen:

 • Na stabilisatie van de financiën schulden inventariseren en cliënt aanmelden bij schuldhulpverlening
 • Aanvragen tegemoetkomingen c.q. regelingen (denk hierbij ook aan kwijtscheldingen)
 • Verzorgen belastingaangifte
 • Rekening en verantwoording afleggen bij de Rechtbank (jaarlijks)
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënt

Voortgang bewind en uitstroom / zelfredzaamheid

 • Pactus is mening dat een beschermingsmaatregel slechts bij een beperkte groep cliënten een langdurige maatregel hoeft te zijn. Er wordt daar waar mogelijk dan ook ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid.
 • In geval van beschermingsbewind leren cliënten, indien mogelijk, gefaseerd om weer zelf regie te voeren in de financiële administratie. Hierbij krijgen zij steeds meer verantwoordelijkheden. Waar nodig kan de bewindvoerder tijdig ingrijpen mochten er nieuwe problemen ontstaan. Een eerste stap is vaak maandgeld in plaats van weekgeld. Plannen op langere termijn is hierbij de achterliggende gedachte. In een later stadium gaan cliënten zelf een aantal vaste lasten betalen met internetbankieren. Als dit meerdere maanden goed verloopt kan er in onderling overleg een verzoek tot opheffing van het bewind worden ingediend.

Ik zet de eerste stap

Aanmelden