Curatele

Een curator regelt uw financiële en persoonlijke belangen.

Ondercuratelestelling

In geval van een ondercuratelestelling wordt de betrokkene handelingsonbekwaam en verliest daarmee ook het gezag over minderjarige kinderen. Een ondercuratelestelling is dan ook de meest verregaande beschermingsmaatregel bij de Rechtbank. Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de Kantonrechter een ondercuratelestelling uitspreken en een curator benoemen. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld.

De curator kan iemand uit de directe omgeving zijn, maar de curatele kan ook uitgevoerd worden door een professionele en onafhankelijke instantie als Pactus. Voordeel van een onafhankelijke instantie is dat familie gewoon ‘familie’ kan zijn en dat een hulpverlenende instantie zich samen met de curator kan richten op de eigenlijke hulpvraag. Bovendien is Pactus door ervaring en scholing bekend met de wettelijke en sociale regelingen op financieel en sociaal gebied.

Voor wie?

Een ondercuratelestelling kan volgens de wet vanwege de volgende redenen worden uitgesproken: ‘een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld, wanneer hij tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt, als gevolg van

  • zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel
  • gewoonte van drank- of drugsmisbruik

en een voldoende behartiging van die belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende voorziening kan worden bewerkstelligd.’

Verantwoording

Bij de start van de ondercuratelestelling, daarna jaarlijks en tenslotte bij de beëindiging legt Pactus Rekening en Verantwoording af over de financiën aan de Kantonrechter. Volgens afspraak (meestal maandelijks) legt Pactus daarnaast verantwoording af aan de cliënt. Dit laatste gebeurt door de afschriften van de door Pactus beheerde rekening(en) te overleggen per mail of post, maar dit kan ook door de cliënt toegang te geven tot het online meekijken. De cliënt kan dan dagelijks volgen wat er op zijn/haar rekeningen gebeurt.

Ook met betrekking tot de persoonlijke belangen zal een Plan van Aanpak gemaakt worden, welke aan de Kantonrechter wordt verstuurd. Het doel van de ondercuratelestelling en de te bewandelen weg worden zo veel als mogelijk met de cliënt besproken tijdens de huisbezoeken en/of zorgplanbesprekingen.

Kosten

In principe worden de maandelijkse kosten betaald door de cliënten zelf. Veelal kan Pactus echter Bijzondere Bijstand aanvragen m.b.t. de kosten van de door haar geleverde diensten. In het telefoongesprek vooraf en tijdens het intakegesprek zal de medewerker van Pactus dit met u bespreken zodat er geen sprake is van onverwachte kosten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over curatele? Belt u gerust met een medewerker curatele van Pactus. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur via telefoonnummer 0314- 820 230. Iedere laatste donderdag van de maand zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via het contactformulier. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op.

Ik zet de eerste stap

Aanmelden