Bewindvoering

Gelderland

Tel: 0314 - 366 116
E-mail: intake@pactus.nl

Overijssel

Tel: 085 - 047 6666
E-mail: intakeoverijssel@pactus.nl

Een bewindvoerder regelt uw financiële belangen.

Onderbewindstelling / bewindvoering

Om te voorkomen dat mensen in een situatie komen waarin ze (soms door misbruik van anderen) schulden opbouwen, heeft de Nederlandse overheid in 1982 ‘Onderbewindstelling’ ingevoerd. Dit wordt ook wel ‘Beschermingsbewind’ genoemd. Daarbij neemt de bewindvoerder (na uitspraak door de Kantonrechter) het beheer van de financiën uit handen van de onderbewindgestelde, die dan niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn/haar (on)roerende zaken.

De bewindvoerder kan iemand uit de directe omgeving zijn, maar de bewindvoering kan ook gedaan worden door een professionele en onafhankelijke instantie als Pactus. Voordeel van een onafhankelijke instantie is dat familie gewoon ‘familie’ kan zijn en dat een hulpverlenende instantie zich kan richten op de eigenlijke hulpvraag. Bovendien is Pactus door ervaring en scholing bekend met de gehele administratieve rompslomp rondom het beheer van financiën en goed op de hoogte van de wettelijke en sociale regelingen op financieel gebied.

Vaak wordt de vraag gesteld: wat is het verschil tussen bewindvoering en onderbewindstelling? Het hele simpele antwoord is: helemaal niets!

Familie

Bij financiële belangenbehartiging door een familielid kan wrijving ontstaan met de persoon wiens financiën beheerd wordt of met andere personen binnen de familie. Bijvoorbeeld in het geval van vermogen. Familie loopt daarnaast regelmatig tegen een ‘muur’ bij instanties. Onder het mom van ‘privacy’ wordt op geen enkele wijze medewerking verleend aan het oplossen van soms zeer problematische situaties. Professionele bewindvoering door Pactus kan dan een oplossing bieden indien er geen familielid is die deze verantwoordelijkheid kan of wil dragen.

Schulden

Een volgende opmerking is vaak dat het dan, “in verband met de crisis en schulden van mensen, wel érg druk bij Pactus zal zijn”. Dat is een misvatting. In principe is bewindvoering niet bedoeld om (problematische) schulden van cliënten op te lossen. Deze taak ligt naar onze mening bij de desbetreffende gemeente waar cliënten ingeschreven staan. Wat Pactus wél kan doen, is helpen bij het stabiliseren van de financiën en toeleiding naar schuldhulpverlening. Zo kent een bewindvoerder de ‘regels’ rondom schulden en beslaglegging en zal hij of zij dus ingrijpen wanneer een schuldeiser zich niet aan deze regels houdt. De situatie wordt daarmee voor de cliënt overzichtelijker en daarmee psychisch minder zwaar.

Voor wie?

Bewindvoering/Onderbewindstelling is volgens de wet bedoeld voor iedereen die tijdelijk of permanent niet in staat is zijn/haar financiën te regelen. Dit kan voorkomen omdat mensen dementerend zijn, omdat ze een psychiatrische aandoening of stoornis hebben, omdat ze een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben of bijvoorbeeld omdat ze verslaafd zijn. Daarnaast komt analfabetisme nog steeds voor en kunnen mensen in de problemen komen wanneer hun partner (die altijd de administratie deed) komt te overlijden. Zo zijn er nog meer redenen te noemen, waardoor mensen niet in staat zijn hun eigen financiën te regelen. Hulpverlening of familie kan dan in sommige gevallen zaken gaan regelen. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als de hulpverlening beëindigd wordt? Is de hulpvraag van de cliënt of patiënt wel te combineren met het ‘bijhouden’ van de financiën? De hulpverlener kent vaak niet alle regels en wetten om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden om extra inkomsten en/of diensten te verkrijgen bij de Gemeente of landelijke Overheid. Overigens worden sinds 2014 ook onderbewindstellingen uitgesproken op basis van problematische schulden. Voor Pactus is het echter van belang dat cliënten daarnaast tijdelijk of permanent niet in staat zijn de financiën te regelen. Wanneer je dit immers wél zelf kunt, bestaan er andere middelen zoals schuldhulpverlening of budgetbeheer om je hierbij te begeleiden.

Wat doet Pactus?

Wanneer de ‘Beschikking Onderbewindstelling’ door de Kantonrechter afgegeven is, zal Pactus alle onder bewind staande roerende en onroerende zaken voor haar cliënt(en) gaan administreren en beheren. Dit betekent in de praktijk dat de cliënt hierover geen zelfstandige beslissing meer mag nemen.  Pactus zal een bankrekening openen op naam van de cliënt (het vermogen hierop blijft dus van hem en/of haar) en Pactus zal verder alle betrokken instanties inlichten over de ‘Onderbewindstelling’.

Vanaf het moment dat het eerste inkomen op de door Pactus beheerde rekening binnenkomt, zal Pactus ervoor zorgdragen dat er wekelijks of maandelijks een bedrag aan leef- of zakgeld gestort wordt op de ‘leefgeldrekening’ c.q. privérekening. Daarnaast neemt Pactus de volledige administratie over van de cliënt(en) en zorgt (voor zover mogelijk) voor betaling van alle vaste lasten. Deze betalingen worden gedaan aan de hand van een zogenaamd ‘budgetplan’. Eventueel kunnen extra stortingen gedaan worden naar cliënt (bijvoorbeeld voor verjaardagen en/of vakanties), mits het saldo op de beheerrekening dit toestaat.

Pactus verzorgt daarnaast bijvoorbeeld ook de belastingaangiftes, declaraties bij de Zorgverzekeraar, controleert de vaststelling van de eigen bijdrage (ZmV en ZzV) en de Toeslagen, vraagt kwijtscheldingen aan en doet de aanvragen Bijzondere Bijstand (ook in het kader van de WMO). Verder kan Pactus (indien nodig) verzekeringen aanvragen en toetsen, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheids-, inboedel- en uitvaartverzekering.

Wat doet Pactus niet?

Pactus vraagt in geen geval een DigiD-code of identiteitspapieren zoals een paspoort of rijbewijs aan. Dit betreft persoonlijke informatie, waarvoor een beschermingsbewindvoerder geen toestemming heeft. Dit neemt natuurlijk niet weg dat bovengenoemde documenten wel degelijk belangrijk en zelfs van essentieel belang zijn voor een goede uitvoer van het bewind of budgetbeheer.  Ook kan Pactus iemand niet inschrijven in een Gemeente, bij een woningbouwvereniging of bijvoorbeeld bij het UWV. Hiervoor geldt wederom dat het persoonlijke informatie betreft.

Verantwoording financiën

Bij de start van het bewind, daarna jaarlijks en tenslotte bij de beëindiging van het bewind, legt Pactus Rekening en Verantwoording af aan de Kantonrechter. Volgens afspraak (meestal maandelijks) legt Pactus daarnaast verantwoording af aan de cliënt. Dit laatste gebeurt door de afschriften van de door Pactus beheerde rekening(en) te overleggen per mail of post, maar dit kan ook door de cliënt toegang te geven tot het online meekijken. De cliënt kan dan dagelijks volgen wat er op zijn/haar rekeningen gebeurt.

Kosten

In principe worden de maandelijkse kosten betaald door de cliënten zelf. Veelal kan Pactus echter Bijzondere Bijstand aanvragen m.b.t. de kosten van de door haar geleverde diensten. In het telefoongesprek vooraf en tijdens het intakegesprek zal de medewerker van Pactus dit met u bespreken zodat er geen sprake is van onverwachte kosten.

Zelfredzaamheid

De medewerkers van Pactus zien het als hun taak om de onderbewindstelling niet langer uit te voeren dan noodzakelijk. Wanneer er sprake is van verbetering in de geestelijke en/of lichamelijke toestand en de schuldensituatie is niet (meer) aanwezig kan er dan ook in samenwerking met de cliënt een zelfredzaamheidstraject opgestart worden. Dit betekent dat de cliënt binnen ongeveer een jaar getraind wordt om de financiën weer zelfstandig te gaan beheren. Vervolgens kan in goed overleg een verzoek aan de Kantonrechter gestuurd worden om de onderbewindstelling te beëindigen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bewindvoering? Belt u gerust met een intakemedewerker van Pactus. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur via onze telefoonnummers 0314 – 366 116, optie 0 in het menu (Gelderland) en 085 – 047 6666 (Overijssel). Iedere laatste donderdag van de maand zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen contact met u op.

Ik zet de eerste stap

Aanmelden